انتخاب صفحه

دستگاه نقطه جوش تولید مش


قبول سفارشات طراحی و ساخت انواع دستگاه نقطه جوش تولید مش با توجه به پارامترهای درخواستی مشتریان انجام میپذیرد.


یکی از کاربرد های خاص دستگاه های جوش نقطه ای تولید مش و توری است که توسط دستگاه نقطه جوش توری انجام میگیرد.