انتخاب صفحه

دستگاه نقطه جوش تایمردار


دستگاه های نقطه جوش تایمردار (تایمری) به دلیل استفاده از کنتاکتور در مدارات فرمان آن ها به دستگاه نقطه جوش کنتاکتوری نیز معروف هستند.


 قبول سفارشات طراحی و ساخت انواع دستگاه نقطه جوش تایمر دار با توجه به پارامترهای درخواستی مشتریان انجام میپذیرد.